Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: Domyślna czcionka A Większa czcionka A+ Największa czcionka A++ | Zmień kontrast
Zakład Działalności Komunalnej i Mieszkaniowej w Krzepicach

O Zakładzie

Zakład Działalności Komunalnej i Mieszkaniowej powstał w 1991 roku powołany Uchwałą Nr 71/XII/91 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 23 lipca 1991 roku w sprawie utworzenia zakładu budżetowego. Zakład jest jednostką sektora publicznego działającą w formie zakładu budżetowego gminy Krzepice.

 

W Zakładzie wyodrębnia się dwa oddziały:

  • Oddział wykonawstwa robót, usług i zaopatrzenia z siedzibą w Krzepicach, ul. Targowa 19, tel. 34 317 51 02
  • Oddział gospodarki wodno-ściekowej z siedzibą w Krzepicach, ul. Mickiewicza 36, tel. 34 317 52 40

 

Celem Zakładu jest odpłatne wykonywanie w imieniu i na rzecz Miasta i Gminy Krzepice zadań użyteczności publicznej w zakresie:

1) wodociagów i zaoaptrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów,

2) lokalnego transportu zbiorowego,

3) gminnego budownictwa mieszkaniowego,

4) targowisk i hal targowych,

5) zieleni gminnej i zadzrewień,

6) gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego.

 

Zakład w chwili obecnej zatrudnia 36 pracowników (w tym, 6 osób w administracji).

 

Zakład prowadzi działalność w zakresie określonym w statucie Zakładu. Są to usługi o charakterze komunalnym, świadczone dla mieszkańców gminy. Przedmiotem działalności Zakładu jest między innymi:

 

1) zarząd placami targowymi i przynależnymi do nich urządzeniami targowymi

 

2) administrowanie budynkami stanowiącymi własność komunalną

 

3) gospodarka odpadami komunalnymi w zakresie:

- eksploatacji składowiska odpadów komunalnych

- likwidowania dzikich wysypisk

- realizowania zawartych umów w sprawie odbioru odpadów komunalnych

 

4) świadczenie usług w zakresie:

- wywozu nieczystości stałych i płynnych

- oczyszczania ulic i placów

- budowy i konserwacji terenów zieleni miejskiej

- transportu

- dowozu dzieci do szkół

- robót remontowo-budowlanych

 

5) eksploatacja ujęć wody i oczyszczalni ścieków w zakresie:

- produkcji wody

- oczyszczania ścieków

- konserwacji i napraw obiektów i urządzeń wod-kan

- usuwania uszkodzeń sieci i przyłączy wod-kan.

ZAŁĄCZNIKI:

Godziny otwarcia:

Poniedziałek:  700 - 1500

Wtorek:             700 - 1500

Środa:               700 - 1500

Czwartek:         700 - 1500

Piątek:              700 - 1500

Zegar

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Lipiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny

Imieniny: